Overzicht 2019


4 september 2020

Partij voor de Dieren vertegenwoordigd in het Wetterskip Fryslân

De Partij voor de Dieren is sinds 2015 als Partij vertegenwoordigd in het Wetterskip. We staan als partij voor duurzaamheid, mededogen, persoonlijke vrijheid en persoonlijke verantwoordelijkheid.

De waterschapsverkiezingen hebben in 2019 plaatsgevonden op 20 maart. De PvdD heeft in Fryslân 1 zetel gehaald. Op 28 maart 2019 vond de beëdiging plaats van Suzanne van Wylick als Algemeen Bestuurslid het Wetteskip Fryslân. Lyde Bander is beëdigd tot commissielid. Suzanne heeft ziting in het Algemeen Bestuur en de commissie SKZ (Systeembeheer, Kwaliteit en Zuiveringen) en Lyde neemt deel in de commissie DFK (dijken, stad en financiën).

Beiden hebben deelgenomen aan een vijfdaags introductieprogramma voor bestuurders van het Wetterskip als voorbereiding op de bestuursfuncties.

De grootste uitdaging van dit moment voor de Partij voor de Dieren is om de aarde leefbaar te houden voor toekomstige generaties. Een aarde met schone lucht, een rijkdom aan dieren en planten, een vruchtbare bodem, en niet in de laatste plaats: schoon water. De zorg voor water, de dieren en het milieu. Wij maken ons sterk in het Wetterskip Fryslân voor:

 • het voorkomen en tegengaan van vervuiling door industrie;
 • herstellen van de biodiversiteit;
 • veilige dijken;
 • stuwen en gemalen veilig maken voor vissen;
 • . het stoppen van het doden van muskusratten;
 • . voor een echte democratie; geen geborgde zetels;
 • het moet sneller. Uiterlijk in 2027, moeten internationale normen voor waterkwaliteit behaald zijn. Nederland loopt achter bij de invoering, met negatieve gevolgen voor de natuur en de biodiversiteit. Het waterpeil moet worden verhoogd, gifgebruik moet worden afgebouwd en overtredingen van wet- en regelgeving door de landbouw moeten stevig worden aangepakt.

Het algemeen bestuur heeft in 2019 in totaal 21 keer vergaderd.

De beide commissies dienen ter voorbereiding van de reguliere maandelijkse vergaderingen van het algemeen bestuur.

De belangrijkste politieke thema’s

 1. Coalitieakkoord 2019-2023 Gewenst peil. De Coalitie is gevormd door CDA, CU, VVD, Lagere Lasten Burger en de geborgde zetels Bedrijven en Ongebouwd. De Coalitie vormt daarmee de kleinst mogelijke meerderheid met 13 zetels tegen 12 voor de oppositie (Water Natuurlijk/Geborgde zetels Natuur, PvdA, FNP, Partij voor de Dieren en 50plus.
 2. Als oppositiepartij vragen wij waar mogelijk aandacht voor dierenwelzijn (o.a. stoppen met de jacht op muskusratten en andere gravers, aandacht voor vismigratiepassages, hogere waterpeilen (functie volgt waterpeil in plaats van andersom), schoon water en stoppen met het gebruik van landbouwgif. Zie ook het verslag van ons overleg met informateur Sjoerd Galema (CDA coryfee) d.d. 27 maart
 3. Minimaliseren van baggeren en hekkelen ter bescherming van flora en fauna.
 4. Regionale Energie Strategie, meer inspanningen zijn nodig voor het behalen van klimaatdoelstellingen
 5. Minder vlees en meer plantaardige producten binnen de organisatie van het Wetterskip
 6. Klimaatbestendig watersysteem: aansluiting van waterpeilen bij natuurlijke peilen
 7. Begroting 2020 met boerenprotestactie tegen verhoging waterschapsbelasting. Als enige partij heeft Suzanne het boerenprotest gekwalificeerd als onbegrijpelijk en ongepast. Alle maatschappelijke geledingen krijgen immers te maken met hogere tarieven. Het wordt tijd dat de landbouw werk maakt van een transitie naar grondgebonden en natuurinclusief.
 8. Aanpak veenweide. Dit punt komt in 2020 op de politieke agenda.

Overige activiteiten

 1. Bijwonen van symposia, zoals het Veenweidesymposium d.d. 11 april bij Van Hall Larenstein.
 2. Deelname aan het introductieprogramma (5 dagen) voor het Algemeen Bestuur:
 3. Te Gaststuk in LC d.d. 13 april ‘De nepdemocratie van het Wetteskip’. Als bijlage 2 toegevoegd.
 4. Deelname aan de fractievoorzitter overleggen
 5. Periodiek oppositie-overleg
 6. Procedure opvolging Dijkgraaf.

 7. Waar gaan we in 2020 op focussen?

Dierenwelzijn, functie volgt peil, klimaatdoelstellingen, schoon water en democratisering blijven uiteraard speerpunten. Hoog op de politieke agenda komt de veenweidevisie met een Maatschappelijke Kosten Baten Analyse die begin 2020 aan de orde komt en een uitvoeringsprogramma dat van het einde van het jaar wordt verwacht.