Amen­dement aanpassing tekst exoten­be­strijding in begroting.


Teveel inzet op bestrijding!

21 november 2023

Vergadering van het algemeen bestuur van Wetterskip Fryslân, d

Amendement ex artikel 30 van het Reglement van orde

Onderwerp: Tekst exotenbestrijding blz.73 begroting.

Vergadering van het algemeen bestuur van Wetterskip Fryslân, d.d. 21-11-2023 Agendapunt: 10

Amendement

Het algemeen bestuur van Wetterskip Fryslân in vergadering bijeen op 21-11-2023, Gezien het voorstel van het dagelijks bestuur, d.d. 21-11-2023
Overwegende dat:

De tekst onder de kop exotenbestrijding teveel neigt naar bestrijding en niet naar preventie in welke vorm dan ook. Dit geeft een eenzijdig beeld van hoe we omgaan met het beheer van bijvoorbeeld de rivierkreeft, muskusrat en andere exoten. Herstel van de natuurwaardes en versterking van de biodiversiteit is een aantoonbaar effectieve (kostenbesparende) manier van beheer.

Besluit tot amendering van het voorgelegde concept-besluit als volgt: - Gewenste aanpassing in tekstblok vetgedrukt weergegeven.

‘Exotenbestrijding
Nieuwe regelgeving vereist dat kosten voor invasieve exotenbeheersing binnen projecten en overige werken voortaan gefinancierd worden uit het exploitatiebudget voor exotenbestrijding (en niet meer vanuit het projectbudget), wat mogelijk extra budgetaanvragen tot gevolg heeft. Ook hebben we te maken met de kreeftenproblematiek die zich landelijk voordoet en nu ook in Fryslân steeds relevanter wordt. Momenteel loopt in Fryslân een meerjarige pilot. Het is raadzaam om parallel aan de pilot voorbereidende stappen te ondernemen, zoals het raadplegen van andere waterschappen, kennis inwinnen voor snel inzetbare preventieve maatregelen, onderzoeken of een relatief eenvoudige (her)inrichting en impact van natuur en biodiversiteit effect heeft op de stand van de rivierkreeft, overleg met beroeps- en sportvissers, en het identificeren van eventuele wettelijke belemmeringen. De kosten, of dit binnen de huidige formatie kan worden behandeld of dat dit extra kosten met zich meebrengt, worden nog beoordeeld en kan leiden tot een aanvraag voor extra budget.’

Ingediend door:
Ronnie Koop – Partij voor de Dieren


Status

Aangenomen

Voor

BVNL, ChristenUnie, FNP, Geborgde Zetels Ongebouwd, PvdA, VVD, Water Natuurlijk/Geborgde Zetels Natuur, CDA

Tegen

Lees onze andere moties

Amendement vervolgtraject project RWZI Franeker - Sint Annaparochie

Lees verder

Motie verbetering dierenwelzijn beheer muskusrat.

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer