Motie verbe­tering dieren­welzijn beheer muskusrat.


Inzetten op preventief beleid!

21 november 2023


Onderstaande motie werd overbodig verklaart.

De motie is ingetrokken onder toezegging van de portefeuillehouder.

Toezegging:

Mw. Plantinga zegt op verzoek van dhr. Koop toe de bestaande inspanningen voor het terugdringen van verdrinkingsvallen voor muskusratten voort te zetten, inclusief contact met Waternet.

De motie is ingetrokken door Ronnie met de toezegging dat er op preventief beleid nauw zal worden samengewerkt met de PvdD portefeuillehouder dierenwelzijn (incl. muskusrattenbestrijding) van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht, in gesprek gaan over de visie die hun DB heeft omtrent de muskusrattenbestrijding.

De terugdringing van de verdinkingsvallen is al ingezet door Wetterskip Fryslân en zal verder worden afgeschaald.


Vergadering van het algemeen bestuur van Wetterskip Fryslân, d

Motie ex artikel 31 van het Reglement van orde

Onderwerp: Verbetering dierenwelzijn in het muskusrattenbeleid

Vergadering van het algemeen bestuur van Wetterskip Fryslân, d.d. 21-11-2023 Agendapunt: 10

Motie

Onderwerp: Verbetering dierenwelzijn in het muskusrattenbeleid

Het algemeen bestuur van Wetterskip Fryslân in vergadering bijeen op 21-11-2023, Overwegende dat:

 • - Een minutenlange doodsstrijd voor muskusratten onwenselijk is;

 • - Het onbedoeld doden of ernstig verwonden van dieren onwenselijk is;

 • - Er inmiddels een waterschap is waarvan de coalitie inzet op “een fundamenteel andere

  aanpak van muskusratten en andere graafdieren” (citaat uit coalitieakkoord ‘Waterkracht’ van Amstel, Gooi en Vecht).

Spreekt uit dat:

 • - Er in de begroting omtrent muskusrattenbestrijding niets is terug te lezen over de intentie om verdrinkingsvallen te vervangen en uit te faseren;

 • - Muskusratten in verdrinkingsvallen een minutenlange doodsstrijd voeren;

 • - Zowel in verdrinkingsvallen als in klemmen ook diersoorten anders dan muskusratten

  gedood of ernstig verwond kunnen worden;

Verzoekt het dagelijks bestuur:

 1. Onderzoek te doen of aan te sluiten bij onderzoeksprojecten met betrekking tot het vervangen en/of uitfaseren van verdrinkingsvallen;

 2. Te formuleren hoe de muskusrattenbestrijders dienen om te gaan met dieren die gewond raken maar niet gedood worden in muskusrattenvallen of -klemmen (inclusief, maar niet beperkt tot, vissen), in de vorm van bijvoorbeeld een memo of beleidsnota;

 3. Een concreet plan omtrent de uitvoering van punt 1 terug te koppelen naar het AB tegelijkertijd met de Kadernota 2025-2029, en hetzelfde te doen voor de opgestelde formulering bij punt 3;

En roept de portefeuillehouders muskusrattenbestrijding en dierenwelzijn op:

4. In gesprek te gaan met de portefeuillehouder dierenwelzijn (incl. muskusrattenbestrijding) van Amstel, Gooi en Vecht over de visie die hun DB heeft omtrent de muskusrattenbestrijding.

Ingediend door:
Ronnie Koop – Partij voor de Dieren


Status

Ingetrokken

Voor

Tegen