Amen­dement vervolg­traject project RWZI Franeker - Sint Anna­pa­rochie


Meer aandacht voor natuur en biodi­ver­siteit in de nieuwbouw zuive­rings­in­stal­latie Franeker en bij de aanleg van de pers­leiding.

20 oktober 2023

Amendement Gefaseerde uitwerking variant A, ingediend door BBB, WNF/GN, PvdA, PvdD en FNP
Besluit tot amendering van het voorgelegde concept-besluit als volgt:
- Beslispunt 1 te vervangen door de volgende tekst:
1. In te stemmen met het principe de zuiveringskringen Sint Annaparochie en Franeker te koppelen, hetgeen betekent:
- nieuwbouw van de RWZI Franeker,
- aanleg van een nieuwe persleiding in een nieuw leidingtracé tussen de zuiveringskring Sint Annaparochie en de zuiveringskring Franeker, inclusief de bouw van een nieuw rioolgemaal in Sint Annaparochie en een optimalisatie van bestaande delen van persleidingtrajecten van beide zuiveringskringen;
- sluiting en verwijdering van RWZI Sint Annaparochie.
- Nieuwe beslispunten 3 en 4 toe te voegen:
3. Te zijner tijd het tracébesluit, het uitwerkingsplan voor de nieuwe zuivering en (overige) investeringsbesluiten ter besluitvorming aan het algemeen bestuur voor te leggen.
4. Jaarlijks het algemeen bestuur een voortgangsrapportage ter bespreking voor te leggen, met de mogelijkheid tot het heroverwegen van het principebesluit. Via de voortgangsrapportages krijgt het algemeen bestuur inzicht in onder andere de volgende aspecten:
- het effect van de (aanleg van de) nieuwe persleiding op het milieu, de landbouw, de verzilting, de natuurwaarden en de biodiversiteit,
- het proces van tracékeuze en de betrokkenheid van belanghebbenden daarbij,
- de te hanteren criteria ingeval van verhaal van schade en verstrekken van vergoedingen gekoppeld aan de aanleg van de persleiding,
- het effect van het totale project op de waterkwaliteit (de huidige lozingsvergunning, het voorkomen van verontreiniging, de toekomstige ontwikkelingen ten aanzien van de zgn. 4e trap en de KRW),
- ontwikkeling in de geraamde kosten en de (kleiner wordende) onzekerheidsmarge daarin.


Conclusie:
Het dagelijks bestuur neemt het amendement over.


Het dagelijks bestuur stelt (na overname amendement) voor
1. In te stemmen met het principebesluit de zuiveringskringen Sint Annaparochie en Franeker te koppelen door
- nieuwbouw van de RWZI Franeker,
- aanleg van een nieuwe persleiding in een nieuw leidingtracé tussen de zuiveringskring Sint Annaparochie en de zuiveringskring Franeker, inclusief de bouw van een nieuw rioolgemaal in Sint Annaparochie en een optimalisatie van bestaande delen van persleidingtrajecten van beide zuiveringskringen;
- amovering van RWZI Sint Annaparochie.
2. Ten behoeve van de verdere planuitwerking het reeds beschikbare voorbereidingskrediet van € 500.000 aan te vullen met € 1.000.000.
3. Te zijner tijd het tracébesluit, het uitwerkingsplan voor de nieuwe zuivering en (overige) investeringsbesluiten ter besluitvorming aan het algemeen bestuur voor te leggen.
4. Jaarlijks het algemeen bestuur een voortgangsrapportage ter bespreking voor te leggen, met de mogelijkheid tot het heroverwegen van het principebesluit. Via de voortgangsrapportages krijgt het algemeen bestuur inzicht in onder andere de volgende aspecten:
- het effect van de (aanleg van de) nieuwe persleiding op het milieu, de landbouw, de verzilting, de natuurwaarden en de biodiversiteit,
- het proces van tracékeuze en de betrokkenheid van belanghebbenden daarbij,
- de te hanteren criteria ingeval van verhaal van schade en verstrekken van vergoedingen gekoppeld aan de aanleg van de persleiding,
- het effect van het totale project op de waterkwaliteit (de huidige lozingsvergunning, het voorkomen van verontreiniging, de toekomstige ontwikkelingen ten aanzien van de zgn. 4e trap en de KRW),
- ontwikkeling in de geraamde kosten en de (kleiner wordende) onzekerheidsmarge daarin.


Conclusie:
Het gewijzigde voorstel is zonder stemming aanvaard.


Status

Overgenomen

Voor

Tegen