Vragen en beant­woording over de water­kwa­liteit op nationale kraan­wa­terdag.


Nationale Kraan­wa­terdag!

Indiendatum: 27 sep. 2023


Schriftelijke vragen ex artikel 35 Reglement van Orde

Onderwerp: Vragen rondom de waterkwaliteit op Nationale Kraanwaterdag.

Ingediend door: Fractie Partij voor de Dieren Wetterskip Fryslân.

Datum: 27 september 2023.

Inleiding / aanleiding

Vandaag, op de dag van het kraanwater, vragen alle waterschap fracties van de Partij voor de Dieren in Nederland aandacht voor een grote uitdaging: de kwaliteit van het oppervlaktewater in Nederland. Nederland bungelt in Europa onderaan waar het gaat om het behalen van de doelen van de Kaderrichtlijn Water.

Wij vervuilen ons oppervlaktewater met meststoffen, bestrijdingsmiddelen, stoffen zoals PFAS en microplastics en stoffen die vrijkomen bij de productie en het gebruik van geneesmiddelen en cosmetica.

De Partij voor de Dieren staat voor bronaanpak. Ook blijkt uit vragen van de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat op de kabinetsreactie op het Rli-advies en de nadere invulling van het KRW-impulsprogramma; ‘Het ontbreekt op dit moment het totaaloverzicht van het aantal lozingen op oppervlaktewater, van welke stoffen en waar’

https://www.rli.nl/archief/adviezen-in-beeld/goed-water-goed-geregeld.html

Het doel van deze vragen is ook om de bewustwording te bevorderen voor de waterkwaliteit en ervoor te zorgen dat we er alles aan gaan doen om de KRW doelstellingen te halen.

Voor een gezonde leefomgeving!

Vragen aan het dagelijks bestuur

  1. In welke gevallen dient een aanvraag voor vergunning van lozing op het oppervlaktewater ingediend te worden bij een waterschap en in welke gevallen bij een provincie, of gemeente?
  2. Hoe delen waterschappen en provincies informatie over verleende vergunningen voor lozing op oppervlaktewater met elkaar?
  3. Zijn alle maatregelen benodigd voor de KRW doelstellingen reeds verwerkt in het beleid van Wetterskip Fryslân?
  4. Bij het in werking treden van de Omgevingswet worden sommige vergunningen voor het lozen van chemische stoffen gedecentraliseerd naar de waterschapsverordening. Hoe is Wetterskip Fryslân organisatorisch hierop voorbereid?
  5. Welk beleid en welke werkwijze heeft u vastgesteld over vergunningverlening pesticiden en bestrijdingsmiddelen aangaande de lelieteelt?
  6. Hoeveel vergunningen voor lozing op het oppervlaktewater zijn de afgelopen 5 jaar door Wetterskip Fryslân afgegeven?
  7. Hoeveel van deze vergunningen bevatten zeer zorgwekkende stoffen (zzs)? Welke dossiernummers betreft het?
  8. In welke omvang wordt boven de risicogrenzen voor PFAS geloosd?
  9. In welke omvang en variatie komen binnen Wetterskip Fryslân meststoffen in het oppervlaktewater terecht?
  10. Bent u het eens met de opmerking van de Rli dat alles op alles gezet moet worden om de KRW-doelen in 2027 te halen, mede omdat het weinig kansrijk is voor Nederland om een beroep te doen op de uitzonderingsbepalingen die de KRW kent in gevallen waar maatregelen wel zijn genomen, maar het doel in 2027 nog niet is bereikt? Waarom wel of waarom niet?

Namens de fractie Partij voor de Dieren Wetterskip Fryslân.

Ronnie Koop, Anne Johan Woudstra, Annemieke Poutsma, Ernst Kleinhuis

Indiendatum: 27 sep. 2023
Antwoorddatum: 4 dec. 2023

https://wetterskipfryslan.notu...