Werk­bezoek Franeker - Harlinger


2 februari 2018

Op 23 januari jl. bezocht Theo Scheper het gebied bij Franeker en Harlingen. Hier voert het Wetterskip werkzaamheden uit in verband met bodemdaling door gas- en zoutwinning en waterberging. Er worden natuurvriendelijke oevers en vispassages aangelegd. Ook werd een boer bezocht en zoutwinner Frisia.

Uitleg van de directeur van Frisia (rechts) over zoutwinning en bodemdaling.

Wereldwijde omzet van de zoutsector

In de blauwe ketels wordt het calcium en magnesium uit het zout gehaald.

Verbetering van de vispassage van zoet naar zout water

In twee weken tijd hebben een miljoen drie stekelige baarsjes gebruik gemaakt van de vispassage die je in de verte ziet liggen.

Presentatie van een boerenbedrijf uit de omgeving

Verbrede waterweg met natuurvriendelijke oevers en luwe zones, bestemd als paaiplaats voor de vis