Bezoek project Geef vis de ruimte


19 oktober 2017

Op 12 oktober jl. was Theo Scheper bij de afsluiting van een vijfjarig project (2012-2017) “ruim baan voor vissen” door o.a. de drie Noordelijke Waterschappen plus die van Hollands Noorderkwartier (4 dus) het Waddenfonds en nog vele ander organisaties. Voor € 11 miljoen zijn er aan de kust tot ver boven in Groningen projecten uitgevoerd die vismigratie (en voortplanting) bevorderen.

Vrije oversteek via het gemaal van vis van zoet naar zout en andersom

Net waarmee kan worden gemonitord hoeveel vis van de oversteek gebruik maakt

Mw. Jager van Wetterskip Fryslân krijgt het eindrapport "Ruim baan voor vissen" aangeboden.

Uitleg van een gids van it Fryske Gea

De vaart naar het zoete binnenwater

Honderden kluten in de buitendijkse kwelder

Uitleg in het gemaal

De verschillende waterschappen werken samen aan het vijfjarige project

Onderzoekers presenteren de voorlopige resultaten

Café de Zwarte Haan

Uitleg over de genomen maatregelen voor betere vismigratie