Motie peil­ver­hoging veenweide


25 mei 2021

Motie op grond van 31 Reglement van Orde.

Inventarisatie doorvoeren peilverhogingen als no regret maatregel.

Het algemeen bestuur van Wetterskip Fryslân in vergadering bijeen op 25 mei 2021 Agendapunt 7c:

Veenweideprogramma 2021-2030

Constaterende dat

  • In januari 2020 PS en het AB besloten hebben om:
  • in twee van de kansrijke gebieden (Hege Warren en Aldeboarn/De Deelen) het gebiedsproces te intensiveren om verandering op gang te brengen; en
  • in vier gebieden (Groote Veenpolder, Idzegea, Brekkenpolder en Grouster Leechlan) het lopende proces met stakeholders aan te vullen met een aantal no regret maatregelen (zie bladzijde 21 van het Veenweideprogramma 2021-2030).
  • Een voorbeeld van een no regret maatregel is alvast de instelling van een hoger waterpeil door te voeren, wanneer boeren daar geen onevenredig nadeel van ondervinden.

Overwegende dat:

  • het de ambitie van het veenweideprogramma is dat in 2030 de uitstoot van broeikasgassen met 0,4 megaton CO2 equivalenten per jaar is afgenomen;
  • het de vraag is of deze ambitie met de aanpak van de twee kansrijke gebieden wordt gerealiseerd;
  • het doorvoeren van mogelijke peilverhogingen als no regret maatregel laaghangend fruit is en snel kan worden gerealiseerd.

Verzoekt het dagelijks bestuur:

  • een inventarisatie te maken van alle verschillende waterpeilen in het veenweidegebied en aan de hand daarvan te bepalen waar peilverhogingen onder de noemer van een no regret maatregel zo snel mogelijk kunnen worden uitgevoerd;
  • het AB daarover nog in 2021 te informeren.

Achtergrondinformatie

NO REGRET MAATREGELEN (Beantwoording technische vraag nummer 28 van PVV door GS van medio mei 2021).

Dit zijn maatregelen die, vooruitlopend op bijvoorbeeld het flankerend beleid, niet leiden tot spijt. Als zich in een gebied bijvoorbeeld een kans voordoet om een hoger peil in te stellen zonder dat boeren daar onevenredig nadeel van ondervinden, dan kan dat alvast als maatregel worden doorgevoerd of al experiment worden uitgeprobeerd.

En gaat over tot de orde van de dag.

Ingediend door:

Partij voor de Dieren, Suzanne van Wylick

Partij van de Arbeid: Henk Mulder

Water Natuurlijk: Auke Wouda


Status

Aangenomen

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie snellere verdrogingsbestrijding natuurgebieden

Lees verder

Amendement waarmaken biodiversiteit

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer