Inbreng uitbreiden biodi­ver­siteit


14 december 2015

Dank u wel voorzitter,

Voor onze partij is herstel van de natuurlijke evenwichten en het investeren in biodiversiteit hoofdzaak. Uit een recent rapport van het WNF blijkt dat de biodiversiteit in de landbouw is afgenomen met 40%. Bijna gehalveerd dus. Omdat bijna 2/3 deel van Nederland uit agrarisch gebied bestaat is er dus sprake van een enorme afname van leven. Op Malta na staat Nederland er in Europa het slechtst voor met biodiversiteit. Alle weidevogels gaan achteruit: Het gaat slecht met de kievit, de grutto, de wulp, de scholekster, de tureluur, de veldleeuwerik, de patrijs en ga zo maar door. Ook neemt het aantal wilde bijen sterk af. We hebben in Nederland 350 soorten bijen. 187 daarvan worden met uitsterven bedreigd. Bijen moeten tegenwoordig hun nectar in steden vinden, want op het platteland is bijna niets meer te vinden. Sommige gebruikte neonicotinoïden zijn 7 duizend maal zo giftig als DDT. Onderzoek naar deze neonicotinoïden in Zweden heeft aangetoond dat velden die hiermee behandeld waren, leiden tot minder vruchtbare Koninginnebijen, kleinere bijenvolken, minder gewichtstoename bij wilde bijen en kleinere hoeveelheden van verzamelde nectar. Los van de sterfte en afweerproblemen die deze gifstoffen bij bijen veroorzaken. De moderne boer verdient zijn brood en laat een dood landschap achter.

Gaat u komende zomer maar eens een weiland met raaigras in. Een glanzende woestijn zonder bloemen, kruiden, insecten, een monotone dode vlakte. In een deel van het jaar vindt u er alleen nog ganzen of muizen. Gelukkig zijn er nog een paar voorbeelden van hoe het ook kan. Boer Murk Nijdam uit Wommels heeft op 40 hectare met een verhoogde waterstand en bloem- en kruidenrijk grasland enkele honderden grutto’s, plevieren, scholeksters, verschillende soorten eenden, kluten, kieviten, visdiefjes, kemphanen en nog meer, te veel om op te noemen. Veertig hectare en het wemelt er van het leven! De burgers willen wel: initiatieven als red de rijke vogelweide, Kening van de Greide, Bee miles. Ze adopteren vogelweides bij boer Miedema in de Deelen of Bee miles bij de Bee Foundation. Maar het is te weinig. Zo lang de agrarische sector alleen een korte termijn economisch belang nastreeft heeft zal de natuur daar de hoogste prijs voor betalen.

Er is in september een praktijkonderzoek verschenen van de WUR, waarin staat beschreven dat wanneer koeien 30% bloem -en kruidenrijk gras te eten krijgen, hun gezondheid zodanig beter is dat dit het èn beter is voor de koe èn kostenbesparend is voor de boer. De melkkoeien gaan hierdoor langer mee als melkproducent. Voor allebeide een win-win situatie. En ook voor de weidevogels. Want stel je voor dat elke melkveehouderij overgaat tot een percentage bloem- en kruidenrijk gras. Al zou het eerst maar 10% van het areaal zijn, wat een winst voor de weidevogels zou dat al zijn! Het waterschap zal in samenwerking met de landbouw moeten streven naar een grotere biodiversiteit in de weilanden van Friesland. Daarvoor zijn lange termijn investeringen nodig die hopelijk beginnen in 2016. Dank u wel.


Theo Scheper

Partij voor de Dieren

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer