Inbreng bij begroting 2017 Wetterskip


14 december 2016

Dank u wel voorzitter,

Het door het DB in de stukken genoemde “Wat doen we morgen met water?” kunnen we ook omkeren en ons afvragen: “Wat doet het water morgen met ons?” Medicijnresten, microplastics, antropogene stoffen, gif, nitraten, fosfaten en zo kunnen we nog wel even doorgaan. Hoe krijgen we die uit ons drinkwater en uit het oppervlaktewater? Wat gaat het kosten om deze, waar mogelijk, er uit te filteren? Volgens ons is het beter om er voor te zorgen dat ze überhaupt niet in ons water terechtkomen. Er zijn al goede ontwikkelingen met toiletsystemen die afgekoppeld zijn van de riolering, acties vanuit de agrarische sector om uitstoot en emissies te verminderen, maar de vraag is : Is het genoeg? Gaan we eindelijk in Friesland ook voldoen aan de Kaderrichtlijn Water, die we met de maximale termijn hebben uitgesteld?

Voor ons gold en geldt nog steeds: “de vervuiler betaalt” Wij pleiten als PvdD voor investeringen in de biodiversiteit en duurzaamheid. Uitgangspunten zijn hierin de KRW, de bestrijding van droogte in natuurgebieden en maatregelen om verdere klimaatveranderingen tegen te gaan. We zijn nieuwsgierig naar de laatste ontwikkelingen in de agrarische sector en hopen samen aan een goede, duurzame en natuur inclusieve toekomst te gaan werken. Recente artikelen in de LC en bijeenkomsten vorige week in Leeuwarden en morgen in Bakkeveen geven aan dat daar mogelijkheden zijn en laten we die kansen benutten.

De ontwikkeling van de schuldpositie blijft zorgelijk, maar aan de andere kant zien we ook dat de organisatie forse besparingen weet te realiseren en we gaan er vanuit dat dit ook in 2017 het geval zal zijn. Het is wel van groot belang, want veel mensen hebben na de lange crisis nog steeds een hoge belastingdruk en je kunt het geld maar één keer uitgeven. Complimenten aan de hele organisatie voor de duurzame stappen die dit jaar gezet zijn en hebben geleid tot dit mooie energie neutrale pand. Ook staan we achter de investeringen in natuurvriendelijke oevers, vispassages en de aangelegde ondiepe poelen. Ze zijn hard nodig om de biodiversiteit in ons gebied in stand te houden. We hopen dat “Water Verbindt” niet alleen op papier maar vooral ook in de praktijk zal worden toegepast.

Theo Scheper

Partij voor de Dieren

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer