Bijdrage PvdD fractie coali­tie­ak­koord Wetterskip Fryslân


Voor het coali­tie­ak­koord 2023-2027 is onze fractie gevraagd een bijdrage te leveren.

1 mei 2023

Aan de formateur

CC beoogde coalitiepartijen

Betreft: Bijdrage coalitieakkoord 2023 - 2027 Partij voor de Dieren Wetterskip Fryslân.

Dokkum, 30 april 2023

Geachte formateur, beste Klaas,

De PvdD fractie Wetterskip Fryslân is uitgenodigd 2 á 3 concrete punten aan te leveren die wij in het coalitieakkoord zouden willen zien. We gaan graag in op deze uitnodiging van de formateur en de partijen van de te vormen coalitie.

Tijdens de bekendmaking van het voorstel te vormen coalitie, is door de verkenner aangegeven dat toekomstige plannen aan richtlijnen moeten voldoen:

 • Een tijdslijn.
 • Sluitende financiële afhandeling.
 • Haalbaar -> betaalbaar.
 • Verantwoording naar de burger.

We benoemen dit specifiek om zo aan te geven dat we mee willen denken en ons kunnen vinden in deze zienswijze.

Ons verkiezingsprogramma geeft helderheid als het gaat om het verhogen van het waterpeil, het herstel van de biodiversiteit, het behalen van de doelstellingen KRW, de aanpak omtrent klimaatproblematiek en andere urgente zaken. We hebben alle vertrouwen in de te vormen coalitie dat de uitdagingen zullen worden behandeld in het coalitieakkoord voor een toekomstig veilig, gezond en duurzaam Wetterskip Fryslân.

Verkiezingsprogramma:

https://wetterskipfryslan.partijvoordedieren.nl/nieuws/verkiezingsprogramma-bekend

Namens de fractie Partij voor de Dieren Wetterskip Fryslân,

Ronnie Koop

Onze punten:

 1. Visie muskusrat, inzetten op preventie. (uitbannen verdrinkingsvallen)
 2. Introductie en implementeren nota dierenwelzijn.

1. Visie muskusrat, inzetten op preventie. (uitbannen verdrinkingsvallen)

  Muskusratten worden bestreden omdat het gravende dieren zijn en kunnen dus gangen graven in oevers en dijken, het algehele beeld is dat de waterveiligheid hierdoor in gevaar komt. De PvdD beseft dat we de veiligheid van onze dijken moeten waarborgen, het is een kerntaak van een waterschap, maar zien dat het liefst zonder, of met zo min mogelijk dierenleed.

  Onze fractie wil 2 zaken helder maken en graag terugzien in het coalitieakkoord:

  a. Een alternatief voor de verdrinkingsvallen.

  b. Het (financiële) voordeel van een preventieve aanpak.


  a. Een alternatief voor de verdrinkingsvallen.

   Verdrinkingsvallen zijn wreed, het dier wacht een ware doodstrijd. Maar liefst gemiddeld 8 tot 10 minuten hapt het dier om lucht, waarna het uiteindelijk bezwijkt. Dit moet stoppen, helemaal omdat technologie het toelaat verdrinkingsvallen uit te bannen.

   De beschikbare techniek eDNA binnen Wetterskip Fryslân laat toe dat de aanwezigheid van plant- en diersoorten nauwkeurig worden bepaald. De muskusrat wordt doormiddel van dit systeem gedetecteerd, vervolgens wordt een verdrinkingsval geplaatst om dieren te vangen. De verdrinkingsval wordt na de eerste vangst vervangen door een vangklem.

   Voorstel:

   Onze fractie wil de verdrinkingsvallen stapsgewijs vervangen door de zogeheten slimme vangkooi. Deze vangkooi stopt de doodstrijd van dieren en ongewenste bijvangst is verleden tijd. In combinatie met de beschikbare eDNA techniek zijn de slimme vangkooien efficiënt in te zetten. De veldmedewerkers krijgen een signaal als er een dier is gevangen en kunnen daarop reageren. Het staat de coalitie uiteraard vrij met alternatieve vangmethodes te komen, het doel is om met de verdrinkingsvallen te stoppen.

   Slimme vangkooi:

   https://www.waterschaprivierenland.nl/slimme-vangkooi-herkent-en-vangt-eerste-beverrat-bij-grens

   https://youtu.be/JLYrjWrYAAY

   https://www.gelderlander.nl/winterswijk/primeur-slimme-vangkooi-herkent-en-vangt-eerste-beverrat-bij-grens~aa6eb376/?referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F

   https://unievanwaterschappen.nl/slimme-vangkooi-voor-beverratten-genomineerd-voor-prijs/

   b. Het (financiële) voordeel van een preventieve aanpak.

    Landelijk wordt er maar liefst 31 miljoen euro uitgegeven aan de bestrijding van exoten. Een enorme kostenpost die geen einde in zicht heeft, ook voor Wetterskip Fryslân zijn de kosten hoog als het gaat om de bestrijding van de muskusrat (en andere exoten). Weliswaar is het aantal bestreden muskusratten in Wetterskip Fryslân lager dan in andere waterschappen, maar dit getal stijgt weer, in 2021 zijn er 212 muskusratten gedood in 2022 waren dit er 435, meer dan een verdubbeling.

    Naar aanleiding van bovengenoemd kader is het aan te raden een alternatief naast bestrijding direct in te gaan zetten. Preventief beleid is toekomstbestendig, kostenbesparend, diervriendelijker en is voor Wetterskip Fryslân dé kans om vooruitstrevend beleid in te gaan zetten. Op de middel lange termijn is kostenbesparing zeker het resultaat, immers, waar de muskusrat zich niet gaat vestigen is geen bestrijding nodig. Naast deze kostenbesparing is de waterveiligheid nog steeds gewaarborgd, onze kerntaak is hiermee niet in gevaar.

    Rapport preventieve aanpak muskusrat:

    https://muskusrattenbestrijding.nl/wp-content/uploads/2016/10/Preventieve-maatregelen-2007.pdf

    Voorstel:

    In het coalitieakkoord aangeven dat Wetterskip Fryslân naast de huidig vorm van bestrijding een preventief plan muskusratproblematiek zal opstarten. Door een nader te bepalen onafhankelijk onderzoek te laten toetsen hoe en wanneer een preventieve aanpak muskusratproblematiek zal worden geïmplementeerd bij Wetterskip Fryslân. Met als doel een integraal preventief beleid.

    2. Introductie en implementeren nota dierenwelzijn.

     Steeds meer dieren zijn onderdeel van de lijst exoten die een bedreiging kunnen vormen van onze waterveiligheid, of andersom, activiteiten van het waterschap zijn een bedreiging voor het dier. Wet- en regelgeving geeft aan hoe we hiermee om kunnen gaan, maar overheidsinstanties kiezen steeds vaker voor een nota waarin de dieren in het werkgebied staan beschreven. Het is een overzichtelijk document waarin het gedrag van het dier, wat schade zij kunnen veroorzaken aan infrastructuur en de biodiversiteit, vismigratie, welke methodes gebruikt zullen worden om te handhaven, kennis uit het veld en de kosten van of de bestrijding, of kosten preventief beleid.

     Deze nota zal ingaan op de wettelijke verplichtingen waarin dierenwelzijn en zorgplicht zijn opgenomen, de duiding van het begrip “dierenwelzijn” en de wijze waarop Wetterskip Fryslân de zorgplicht voor Dierenwelzijn invult. Hierbij vormt de uitvoering van de wettelijke taken van het waterschap te allen tijde de basis. Voor Wetterskip Fryslân kan dierenwelzijn vooral relevant zijn wanneer er sprake is van een conflictsituatie: het welzijn van een dier wordt aangetast door een activiteit van het waterschap. Er ontstaat hier dan een conflict tussen de belangen van het waterschap en de belangen van het dier. De erkenning van de intrinsieke waarde van dieren en de daaruit voortvloeiende verantwoordelijkheid voor hun welzijn (zorgplicht) is hierbij het uitgangspunt. Het juridische kader voor dierenwelzijn is het vertrekpunt. Daarnaast is het belangrijk dat in de integrale afweging van belangen en waarden consistent en transparant wordt gehandeld en dat er gebruik wordt gemaakt van (recente) wetenschappelijke kennis en inzichten.

     Enkele voorbeelden uit de praktijk:

     https://lc.nl/friesland/leeuwarden/Nota-brengt-regels-dierenwelzijn-in-Leeuwarden-in-kaart-26434777.html

     https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-stukken/11-019201-bijlage-initiatiefvoorstel-dierenwelzijnsbeleid-nota-soest.pdf

     https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR639465

     Voorstel:

     In het coalitieakkoord aangeven dat Wetterskip Fryslân het belang van een nota dierenwelzijn herkent en deze gaat samenstellen. Op deze manier is alles omtrent dieren geconcentreerd in één document, overzichtelijk en helder.

     Conclusie:

     Onze fractie is van mening dat als bovenstaande punten worden toegevoegd aan het coalitieakkoord een gewenst breed coalitieakkoord wordt gegarandeerd. Is er verdere informatie, of verdieping gewenst vanuit onze fractie dan informeren we de informateur en de te vormen coalitie graag.

     Vragen en opmerkingen zijn welkom!

     Fractie Partij voor de Dieren Wetterskip Fryslân.