Bijdrage commis­sie­ver­ga­dering 8 mei 2023


Plan Biodi­ver­siteit!

8 mei 2023

De ambitie van Wetterskip Fryslân om de biodiversiteit te verbeteren vastleggen in een plan. Op 12 juli 2022 heeft onze fractie hierover een amendement ingediend. €200.000 voor een plan biodiversiteit, helaas is er in de jaarstukken alleen maar een bestemmingsreserve benoemd, er is nog geen plan en er wordt geen actie ondernomen.

Ronnie stelde hierover vragen tijdens deze vergadering en vroeg de portefeuillehouder waarom er nog niets is opgestart en wanneer we iets mogen verwachten. Schriftelijk zal het dagelijks bestuur hier op reageren. Wordt vervolgd!

Het amendement: https://wetterskipfryslan.part...

De bijdrage van Ronnie: (1:09:55) https://wetterskipfryslan.notu...